Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-06-13

Förändringar i Åkarps vägnät, juni 2018

en väg som slingrar sig på ett stort grusfält

Gränsvägen i Åkarp

Bron över järnvägen på Gränsvägen i Åkarp öppnar på fredag 15 juni c:a klockan 12.00. Samtidigt kommer stängningen av järnvägsöverfarten vid Alnarpsvägen att påbörjas. Den kommer att stängas för gott under eftermiddagens lopp den 15 juni.

Stationsvägen

Gamla Stationsvägen kommer att hållas öppen till onsdag-torsdag veckan efter (v. 25) då den också stängs. Den nya Stationsvägen med infart från Gränsvägen öppnas upp för att komma åt skola och förskola samt parkeringsyta till medborgare som åker kollektivt.

Dalslundsvägen

Dalslundsvägen kommer även i fortsättningen att vara avstängd för genomfartstrafik. På Gränsvägen från korsningen med Dalslundsvägen kommer det att vara förbjudet för gång och cykeltrafik.

1. Nya Gränsvägen frekventeras av fartdårar. Vägen är hastighetsreglerad till 40 km/h men det körs 100 km/h och mer.

Svar: Kommunen har vidtalat polisen om att de bör genomföra hastighetskontroller och kommer att göra det igen. Boende kan hjälpa till genom att notera när överträdelserna sker och skicka information om detta till oss. Utöver det så kommer kommunen när Gränsvägen har öppnats för allmän trafik att utreda om det behövs någon form av farthinder, eventuellt s.k. chikaner eller trafiköar. Det finns sådana på Smedjevägen om man vill se vad det är för något.

2. Kommer förlängningen av Dalslundsvägen att öppnas för allmän trafik när nya Gränsvägen öppnas?

Svar: Nej. Endast för gående och cyklister. Kommunen har gjort bedömningen att det skulle bli alldeles för mycket smittrafik med risk för buller och andra olägenheter. Dalslundsvägen kommer därför att förbli stängd (förhoppningsvis ända till 2024 men beslutet kan komma att behöva omprövas längre fram).

3. På vilket sätt stängs förlängningen av Dalslundsvägen av?

Svar: Den stängs fysiskt med trafikbalkar vid två ställen, vid Åkervägen samt vid Gränsvägen. Även på gång- och cykelvägen sätter vi avspärrningar i bägge ändar så att bilarna inte kommer igenom. Dessa avspärrningar väger 440 kg styck så det ska inte gå att flytta på dem.

4. Kommer det att vara tillåtet att gå eller cykla över den tillfälliga bron?

Svar: På Gränsvägen från korsningen Dalslundsvägen och mot bron till kommer det att vara förbjudet för gång och cykeltrafik. Tunneln under spåren är den enda passagen för gång- och cykeltrafik efter att korsningen vid Alnarpsvägen stängts.

5. När stängs korsningen vid Alnarpsvägen (järnvägsbommarna)?

Svar: Bomkorsningen stängs samma dag som den tillfälliga bron öppnar och i all officiell information står det att den stänger samtidigt som bron öppnar, men i praktiken har vi fått igenom att den kommer att stängas några timmar senare eftersom det är skolavslutning.

6. När stängs gamla Stationsvägen och när öppnas nya Stationsvägen?

Svar: Gamla Stationsvägen stängs runt onsdagen den 20 juni (eventuellt på torsdagen). Samtidigt öppnar den nya tillfälliga Stationsvägen. Trafik till Dalslundskolan och till parkering för tågpendlare ska sedan ske via nya Gränsvägen och den nya tillfälliga Stationsvägen som svänger av innan bron över järnvägen. Observera att nya Stationsvägen är stängd för gående och cyklister.

7. När öppnas Villavägen? Kommer den att trafikeras med allmän trafik?

Svar: Nej, den kommer inte att trafikeras med allmän trafik. Den öppnas på onsdag 20 juni (eller torsdag), samtidigt som gamla Stationsvägen stängs. Villavägen kommer att fungera som omledningsväg för ersättningsbussar vid tågstopp. Det ska anläggas specialhinder i vägen som omöjliggör för bilar att passera. Hindren ska vara på plats innan vägen öppnas.

8. Det saknas 30-skyltar vid Dalslundskolan.

Svar: Det stämmer. Kommunen kommer i sommar att inleda projektet ”Rätt fart i staden” som innebär sänkning av hastigheter till 60, 40 och 30. Kommunen kommer under hösten att sätta upp 30-skylt utanför alla skolor och förskolor där det saknas idag.

 

Senast uppdaterad:
2018-06-15